Zakelijk fiscale regelingen

In specifieke situaties gelden fiscale regelingen voor de heffing van Energiebelasting en/of Opslag Duurzame Energie, die belastingvoordeel opleveren of leiden tot aangepaste tarieven. Afhankelijk van de situatie kunt, dan wel moet u De Groene Stroomfabriek op de hoogte brengen door de bijpassende verklaring te downloaden, in te vullen en deze tijdig aan De Groene Stroomfabriek toe te zenden. Op deze pagina stellen wij de verklaringen beschikbaar voor toepassing van de fiscale regelingen.

Blokverwarming

Vast tarief Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie over de levering van aardgas dat gebruikt wordt voor een installatie voor blokverwarming. De verklaring is in beginsel doorlopend geldig.

Download verklaring: Blokverwarming

Zakelijk verbruik

Verlaagd tarief Energiebelasting over de levering van elektriciteit voor zakelijk verbruik hoger dan 10.000.000 kWh. De verklaring is in beginsel doorlopend geldig.

Download verklaring: Zakelijk Verbruik

Opwekking Algemeen

Vrijstelling van Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie over de levering van elektriciteit die, en/of aardgas dat wordt verbruikt in een installatie voor de opwekking van elektriciteit. De verklaring dient jaarlijks opnieuw te worden afgegeven.

Let op: voor opwekking van elektriciteit uitsluitend door middel van hernieuwbare energiebronnen of door middel van warmtekrachtkoppeling (WKK), dient u gebruik te maken van de verklaring Opwekking Duurzaam respectievelijk Opwekking WKK.

Download verklaring: Opwekking Algemeen

Opwekking Duurzaam

Vrijstelling van Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie over de levering van elektriciteit die wordt verbruikt in een installatie voor de opwekking van elektriciteit uitsluitend door middel van hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. De verklaring dient jaarlijks opnieuw te worden afgegeven.

Download verklaring: Opwekking Duurzaam

Opwekking WKK

Vrijstelling van Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie over de levering van aardgas dat wordt verbruikt in een WKK-installatie voor de opwekking van elektriciteit. De verklaring dient jaarlijks opnieuw te worden afgegeven.

Download verklaring: Opwekking WKK

Doorlevering energie

Geen Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie over de levering van elektriciteit en/of aardgas aan degene die de elektriciteit en/of het aardgas geheel of gedeeltelijk doorlevert. De verklaring is in beginsel doorlopend geldig.

Download verklaring: Doorlevering energie

CNG-vulstation

Vast tarief Energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie over de levering van aardgas aan een CNG-vulstation. De verklaring is in beginsel doorlopend geldig.

Download verklaring: CNG-vulstation

Chemische reductie en elektrolytische of metallurgische procedés

Vrijstelling van Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie over de levering van elektriciteit die wordt verbruikt ten behoeve van chemische reductie, elektrolytische en/of metallurgische procedés en/of aardgas dat wordt verbruikt ten behoeve van metallurgische procedés. De verklaring dient jaarlijks opnieuw te worden afgegeven.

Download verklaring: Chemische reductie en elektrolytische of metallurgische procedes

Glastuinbouw

Verlaagde tarieven Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (levering) en laag btw-tarief (levering en transport) ter zake van aardgas dat wordt verbruikt voor glastuinbouwdoeleinden. De verklaring is in beginsel doorlopend geldig.

Download verklaring: Glastuinbouw

Clustering energieverbruik

Indien een complex meerdere elektriciteits- en/of gasaansluitingen heeft, mag het elektriciteits- en/of gasverbruik onder voorwaarden worden geclusterd. Het totale (geclusterde) verbruik behoeft dan slechts eenmaal de tariefzones van de Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie te doorlopen. Ook de Vermindering Energiebelasting geldt, indien van toepassing, slechts eenmaal voor het complex. De verklaringen zijn in beginsel doorlopend geldig.

Bijlage: Belastingen op milieugrondslag

Er zijn drie situaties te onderscheiden waarin het energieverbruik van een complex mag worden geclusterd:

1. Er is een door de gemeente afgegeven WOZ-beschikking waaruit blijkt dat meerdere specifiek benoemde onroerende zaken een complex vormen.

Download verklaring: Clustering WOZ

2. Er zijn onroerende zaken waarvoor de gemeente geen WOZ-beschikking heeft afgegeven, maar die op basis van gepubliceerd beleid van de belastingdienst voor de EB/ODE als één onroerende zaak (een complex) mogen worden aangemerkt. Dit betreft bijvoorbeeld diverse voorzieningen van gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven, kabelexploitanten en evenementen.

Download verklaring: Clustering zonder WOZ
Bijlage: Beleidsbesluit belastingen op milieugrondslag

3. In bepaalde gevallen wordt elektriciteit en/of gas geleverd via meerdere aansluitingen van een zogenoemd "sluimerend WOZ-object". Dit gaat om gemeenschappelijke gedeelten van flats, appartementengebouwen en van andere gebouwen die in gedeelten zijn gesplitst, bijvoorbeeld voor verhuur, zoals sommige kantoorgebouwen en winkelcentra. De levering van elektriciteit en/of aardgas voor verlichting en verwarming e.d. van gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen van een flat- of appartementengebouw e.d., zoals galerijen, liften en trappenhuizen, wordt voor toepassing van de EB gezien als levering via één aansluiting aan één verbruiker ook al vindt levering plaats via meerdere aansluitingen (leveringspunten).

Download verklaring: Clustering gemeenschappelijk delen gebouwen

Laadpalen

Verlaagd tarief Energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie over de levering van elektriciteit aan een oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen. De verklaring is in beginsel doorlopend geldig.

Download Verklaring: Laadpalen


Mail ons

Heeft u een vraag of opmerking? Mail ons. Wij zijn de sparringpartner die écht met u meedenkt.

contact@degroenestroomfabriek.nl

Bel ons

We houden de vaart erin, schakelen snel en lossen uw vraag zo snel mogelijk op!

0881051133